text header

Xác định độ thẩm thấu khí

Độ thẩm thấu khí mê tan của vỉa than là cơ sở để dự báo mức độ khí mê tan thoát ra bầu không khí mỏ trên cơ sở độ chứa khí của vỉa than. Để lựa chọn phương pháp, khu vực, thời điểm tháo khí và áp dụng các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ phù hợp thì độ thẩm thấu khí là một trong những tham số có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

 

 

Lên đầu trang