text header

Phiếu yêu cầu dịch vụ

Giấy đề nghị kiểm định

 

1.Yêu cầu kiểm định Ktat
Thêm dòng
STT Đối tượng Thông số Số lượng Quy trình
2.Yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm
Thêm dòng
STT Đối tượng Yêu cẩu (Thử áp suất, tải trọng,UT, MT, PT, đo Rđất, RCĐ,...) Số lượng Quy trình
3.Yêu cầu huấn luyện an toàn lao động
Thêm dòng
STT Chuyên đề huấn luyện Tổng số học viên Số lớp Thời điểm tổ chức
4.Dịch vụ khác
Thêm dòng
STT Đối tượng Đơn vị tính Số lượng Quy trình
5.Yêu cầu khác