text header

Chức năng – Nhiệm vụ

Trung tâm An toàn Mỏ được Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Tỉnh Quảng Ninh nay là Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận lần đầu số: 01-2003, ngày 28/04/2003 về Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ và Giấy chứng nhận số: 01-2021, ngày 01/6/2021về Đăng ký thay đổi, bổ sung hoạt động Khoa học và Công nghệ.

Trong đó, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm An toàn Mỏ được xác định như sau: – Nghiên cứu triển khai hoạt động KH&CN trong các lĩnh vực bảo đảm an toàn khai thác mỏ gồm: khí mỏ, nguy cơ bục nước, nước mỏ;

– Kiểm định các thiết bị tính năng phòng nổ, thiết bị điện, vật liệu nổ công nghiệp dùng trong mỏ hầm lò; các loại vật liệu, vì chống trong khai thác;

– Đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao và thực hiện công nghệ, kỹ thuật liên quan đến việc đảm bảo an toàn, cấp cứu trong khai thác;

– Biên soạn các tài liệu liên quan đến an toàn và cấp cứu mỏ;

– Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn mỏ;

– Kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo.