text header

Phòng nghiên cứu môi trường an toàn mỏ

1. Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Nghiên cứu Môi trường An toàn Mỏ được Trung tâm An toàn Mỏ giao gồm:

         – Thực hiện nhiệm vụ phân tích mẫu than, mẫu khí, tính toán xác định độ chứa khí của các vỉa than; Nghiên cứu, phân tích, tính toán và phân loại tính tự cháy của than; Các vấn đề khác liên quan đến cháy mỏ, lấy mẫu khí trong luồng phá hỏa lò chợ và giải giải pháp phòng ngừa phát hiện sớm hiện tượng than tự cháy; Xác định độ thẩm thấu khí trong vỉa than; Xác định tính chất bụi than; Thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp và kiểm định thiết bị cấp cứu mỏ;

         – Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực được giao, nghiên cứu và phân tích than, khí, nước, bụi trong mỏ hầm lò và mỏ khoáng sản;

         – Nghiên cứu đánh giá tính tự cháy của than và đề xuất các biện pháp phòng ngừa than tự cháy trong mỏ hầm lò;

         – Thử nghiệm, kiểm định thiết bị cấp cứu mỏ;

         – Kiểm định, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp sử dụng trong mỏ hầm lò;

         – Xây dựng các nội quy an toàn nội bộ, quy trình, quy phạm về lĩnh vực nghiên cứu môi trường an toàn mỏ;

         – Thực hiện công tác quản lý và duy trì phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025/2005; Thực hiện các phép thử đối với lĩnh vực hóa, cơ trong hệ thống phòng thí nghiệm Vilas 17025 tại Trung tâm An toàn Mỏ, gồm: Lĩnh vực hóa có 14 phép thử, lĩnh vực cơ có 9 phép thử.

2. Nhân lực

          Đội ngũ cán bộ của Phòng Nghiên cứu Môi trường An toàn Mỏ đều có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực phân tích hóa, kiểm định vật liệu nổ công nghiệp, kiểm định thiết bị cấp cứu mỏ, nghiên cứu, đánh giá tính tự cháy của than. Trong đó có 01 Tiến sĩ khai thác mỏ, 01 thạc sĩ khai thác và thông gió mỏ, 01 kỹ sư môi trường, 02 cử nhân hóa phân tích, 01 cử nhân kỹ thuật mỏ và 07 cán bộ, kỹ thuật viên khác. 

3. Các thiết bị chính trong phòng thí nghiệm

Các thiết bị chính phục vụ công tác phân tích hóa, phân tích đánh giá tính tự cháy của than, kiểm định thiết bị cấp cứu mỏ, kiểm định vật liệu nổ công nghiệp bao gồm: Tổ hợp thiết bị xác định chỉ số cháy; Tổ hợp thiết bị gia nhiệt mẫu than; Tổ hợp máy sắc ký khí agilent 7890A, Agilent 7890B, Shimadzu GC-2014; Tổ hợp máy nhiệt lượng C80; Hệ thống máy SIT 2; Lò nung Naberthem GmbH L15/11; tủ sấy Menmert une 550 và uf 160; cân phân tích AS 310R2, CG-200KF; Hệ thống thiết bị thử thuốc nổ SS400; Thiết bị thở phổi nhân tạo F927 S/N…

4. Các chứng nhận có liên quan

Phòng thí nghiệm an toàn mỏ VILAS 170: Được cấp Chứng chỉ đạt chuẩn Quốc gia theo định kỳ 03 năm/lần đánh giá lại từ lần công nhận đầu tiên theo Quyết định số 49/QĐ-CNCL, ngày 21/03/2005. Hiện nay, Trung tâm đang tiếp tục thực hiện hệ thống tiêu chuẩn theo Quyết định số 972.2020/QĐ-VPCNCL, ngày 08/12/2020.

Được cấp chỉ định là tổ chức thử nghiệm Vật liệu nổ Công nghiệp: Thực hiện đối với sản phẩm kíp nổ công nghiệp (kíp nổ điện an toàn, kíp nổ vi sai phi điện an toàn) và thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng theo Quyết định số 979/QĐ-BCT ngày 25/3/2020 và Quyết định số 2701/QĐ-BCT ngày 01/12/2021 về chỉ định tổ chức thử nghiệm.