text header

Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở “Nghiên cứu hoàn thiện hộ chiếu nổ mìn sử dụng thuốc nổ nhũ tương lò đá 2 nhằm nâng cao hiệu quả đào lò đá tại các mỏ hầm lò TKV”.

      Ngày 29/8/2022, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở “Nghiên cứu hoàn thiện hộ chiếu nổ mìn sử dụng thuốc nổ nhũ tương lò đá 2 nhằm nâng cao hiệu quả đào lò đá tại các mỏ hầm lò TKV.”

Đào Hồng Quảng, Chủ tịch Hội đồng điều hành tại Hội nghị

      Hội đồng KHCN của Đề tài được thành lập theo Quyết định số 327/QĐ-VKHCNM, ngày 26/7/2022 gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng -Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Nhữ Việt Tuấn (Phó Viện trưởng – Viện KHCN Mỏ) làm Phó Chủ tịch; PGS.TS. Đào Viết Đoàn (Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội) – Phản biện 1; TS. Vũ Văn Hội (PTP. NCCN Khai thác Hầm lò – Viện KHCN Mỏ) – Phản biện 2.

– Cơ quan quản lý: Tập Đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

– Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin

– Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Văn Cường

ThS. Phí Văn Long trình bày báo cáo tại Hội nghị

      Hiện nay, khối lượng đường lò phải đào trong quá trình khai thác than tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh là rất lớn, khoảng 250.000m/năm, dự kiến sẽ tăng lên và duy trì ở mức 300.000m kể từ năm 2025, trong đó lò đá chiếm 30%. Việc nghiên cứu hoàn thiện hộ chiếu nổ mìn sử dụng thuốc nổ trong công tác khoan nổ mìn, đảm bảo an toàn, hiệu quả là rất cần thiết. Năm 2021, Tập đoàn TKV đã giao cho Viện Khoa học Công nghệ Mỏ thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện hộ chiếu nổ mìn sử dụng thuốc nổ nhũ tương lò đá 2 nhằm nâng cao hiệu quả đào lò đá tại các mỏ hầm lò TKV.”

      Nội dung nghiên cứu chính của đề tài bao gồm: Đánh giá hiện trạng công tác khoan nổ mìn đào lò đá tại các mỏ than hầm lò TKV; Nghiên cứu hoàn thiện và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả nổ mìn sử dụng thuốc nổ nhũ tương lò đá 2 (NTLĐ2 tại các mỏ than  hầm lò TKV; Xây dựng hộ chiếu khoan nổ mìn đào lò đá sử dụng thuốc nổ NTLĐ2 phù hợp điều kiện các mỏ than hầm lò TKV; Triển khai theo dõi và đánh giá kết quả áp dụng hộ chiếu nổ mìn đề xuất trong thực tế.

PGS.TS. Đào Viết Đoàn trình bày phản biện tại Hội nghị

Vũ Văn Hội trình bày phản biện tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó nhận định nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ, bám sát các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký, sản phẩm đầy đủ và đảm bảo chất lượng. Kết quả nghiên cứu có giá trị ứng dụng thực tiễn. Hội đồng thống nhất nghiệm thu kết quả nghiên cứu cấp cơ sở. Tuy nhiên, nhóm thực hiện cần bổ sung một số thông tin, trình bày ngắn gọn và nổi bật hơn những nội dung chính, … chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình Tập đoàn TKV phê duyệt./.

Nguồn: imsat.vn