text header

Giám sát khí mỏ tập trung từ xa qua đường truyền Internet

     Hiện nay, các hệ thống quan trắc khí mỏ tập trung tự động đều đã được lắp đặt ở tất cả các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh. Các hệ thống này đang hoạt động ổn định, tin cậy, chính xác góp phần quan trọng trong công tác quản lý khí mỏ. Nguyên tắc cơ bản của giải pháp đưa ra là các dữ liệu từ phòng quan trắc khí mỏ tập trung tự động tại các mỏ than hầm lò sẽ thu thập dữ liệu từ các đầu đo dưới lò và gửi dữ liệu giám sát được về phòng giám sát từ xa qua internet. Phòng giám sát từ xa này được lắp đặt tại các vị trí mà những người quản lý, có trách nhiệm có thể dễ dàng quan sát: Phòng các Phó giám đốc phụ trách, phòng Thông gió – thoát nước tại các mỏ, Trung tâm An toàn Mỏ, Trung tâm Cấp cứu Mỏ, Trung tâm Điều hành sản xuất Tập đoàn tại Quảng Ninh…..
      Thông qua dữ liệu quan sát được từ xa nhà quản lý, người có trách nhiệm sẽ có những chỉ đạo, điều hành chính xác, kịp thời nhằm nâng cao công tác quản lý khí mỏ đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất.

Lên đầu trang