text header

Xác định mức độ tự cháy của than và phòng ngừa than tự cháy